Avdelingsdirektør Arve Semb Christophersen i Arbeidstilsynet under lanseringen av rapporten "Kartlegging av arbeidsforhold i bilbransjen".
Avdelingsdirektør Arve Semb Christophersen i Arbeidstilsynet under lanseringen av rapporten "Kartlegging av arbeidsforhold i bilbransjen". (Foto: Odd Erik Skavold Lystad)

En halv milliard svart i arbeid i bilbransjen - slik skal det bekjempes

En tverrfaglig gruppe legger i dag frem en rapport om arbeidslivskriminalitet i bilbransjen. Dette er deres funn.

I 2018 ble det etablert et eget bransjeprogram for å bekjempe useriøsitet, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i bilbransjen.

Bransjeprogrammet består av representanter fra Fellesforbundet, Norges bilbransjeforbund, Virke, Spekter, Statens vegvesen og Arbeidstilsynet. I tillegg er Arbeids- og sosialdepartementet og Samferdselsdepartementet med som observatører.

På oppdrag fra bransjeprogrammet har Samfunnsøkonomisk analyse AS (SØA) kartlagt arbeidsforholdene i bilbransjen.

I deres omfattende rapport, som ble presentert i dag, kartlegges forholdene i bilbransjen samlet og i bransjens ulike deler, og den gir anslag på omfanget av useriøsitet og kriminalitet.

Rapporten presenterer også tiltak som kan iverksettes for å bedre forholdene i bransjen og forslag til hvilke målgrupper det er mest hensiktsmessig å rette tiltak mot.

Se hvilke tiltak som er drøftet nederst i saken.

Undersøkelsen omfatter i liten grad salgs- og administrativt personell tilknyttet bilbransjen.

Nær 500 svarte millioner - minst

- Forbrukere kjøper manuell bilvask og verkstedtjenester svart for minst 450 millioner kroner årlig.

Fernanda Winger Eggen er prosjektleder i Samfunnsøkonomisk analyse AS.

Det sa prosjektleder Fernanda Winger Eggen i Samfunnsøkonomisk analyse AS, under fremleggelsen av rapporten i dag.

Hun presiserte at dette tallet er et nedre anslag.

  • Undersøkelsen avdekker at en av fem forbrukere kjenner noen som har kjøpt bilverksted-tjenester svart.
  • En av ti kjenner noen som har kjøpt manuell bilvask svart og tilsvarende andel kjenner til svart omsetning av dekk-tjenester (se graf nede i saken).

- Private er mer sannsynlig å bruke svart arbeid enn profesjonelle innkjøpere. Blant aktørene er det dekkbransjen som opplever mest konkurranse fra useriøse tilbydere, sa Eggen.

Hun pekte også på at serviceavtaler og lignende gjør at det er mindre bruk av useriøse bilverksteder, mens slike avtaler fins ikke for bilpleie.

Sosial dumping og bruk av arbeidere uten arbeidstillatelse er mest vanlig i bilpleiebransjen, men det er ikke stor forskjell mellom bransjekategoriene. Den aller høyeste sannsynligheten for antall brudd finner vi blant bilvask-bedriftene.

- Bilbransjen selv opplever at manglende kompetanse og drift uten godkjenning er de største problemene, sa Winger Eggen.

Du kan lese hele rapporten her (PDF - ekstern lenke).

- Bekrefter det vi har visst

- Den grundige rapporten bekrefter det vi alltid har visst, og det er at utfordringen er stor, sier kommunikasjonssjef Egil Steinsland til Bilbransje24.

Egil Steinsland er kommunikasjonssjef i NBF.

- Det er et betydelig marked for de useriøse tjenestene, som sannsynligvis er langt større enn en halv milliard.

- Tar vi med alle deler av bransjen dreier det seg trolig om nærmere 1,8 milliarder, sier han.

- De seriøse aktørene kan naturligvis ikke konkurrere med disse på pris, men her handler det om trafikksikkerhet og folks liv.

Steinsland understreker at et seriøst bilverksted ikke kan levere etter "90 prosent er god nok".

- Dette er kriminalitet og bør behandles som det. Det betyr at myndighetene må ha virkemidler til å stenge de som driver ulovlig, og at de forblir steng. Oppdagelsesrisikoen må være stor.

- Vi opplever at Statens vegvesens krimenhet har gjort et imponerende arbeid og er kommet godt i gang.

- Men vi har fortsatt et godt stykke igjen å gå og har forventning om bransjeprogrammet vil kunne dra dette videre, så vi når vår visjon om at det ikke skal være svart og uautorisert arbeid innenfor bil, sier kommunikasjonssjefen.

Han viser til undersøkelse som avdekker at 6 av 10 bileiere ikke kan identifisere et godkjent verksted.

- Dette er naturligvis også en betydelig utfordring, sier Egil Steinsland.

Utdrag fra rapporten:

6 av 10 uten godkjenning

Det er registrert i alt 6.400 virksomheter innen «vedlikehold og reparasjon av kjøretøy». Av disse driver snaut 2.800 med godkjenning, mens drøyt 3.600 driver uten (resterende).

De resterende virksomhetene i bransjen antas i hovedsak å tilby andre typer vedlikeholds- og reparasjonstjenester, inkludert bilvask/bilpleie, dekkskift- og lagring, lakkering og annet.

Noen av de resterende virksomhetene tilbyr sannsynligvis også godkjenningspliktig arbeid uten godkjenning, men kartleggingen kan ikke identifisere disse, skriver SØA i rapporten.

Problem med brukte biler

Bransjeprogrammet erfarer at det særlig er innen handel med brukte biler at omfanget av useriøsitet og kriminalitet er stort.

Useriøse og kriminelle bruker ikke-godkjente verksteder og deler og utstyr av dårlig kvalitet for å minimere kostnader til vedlikehold og reparasjon før videresalg, for å maksimere sin egen profitt.

Det er lite oversikt over omsetningen av storskadede og kondemnerte biler, som kan antas å være en viktig del av tilgangen på bruktbiler for useriøse og kriminelle aktører.

I virksomhetsundersøkelsen svarer 25 prosent av respondentene som forhandler brukte biler, at bruk av deler og utstyr med dårlig kvalitet er vanlig eller helt vanlig.

Henholdsvis 19 og 11 prosent av respondentene mener unndragelse av skatter og avgifter og hvitvasking er vanlig eller helt vanlig blant de som handler med bruktbiler.

I undersøkelsen varer 55 prosent av de som tilbyr skifte og lagring av dekk, at de opplever konkurranse fra useriøse og kriminelle aktører. Det er den høyeste andelen på tvers av de ulike delene av bransjen.

"Kjenner noen"

 

Selv om bare et fåtall oppgir at de selv har kjøpt tjenester svart, er det et betydelig antall som kjenner noen som har gjort det.

18 prosent svarer i undersøkelsen at de kjenner til én eller flere som har kjøpt bilverksted-tjenester svart.

10 prosent kjenner til noen som har kjøpt manuell bilvask og dekklagring og -skift. Det er færrest som kjenner til svart omsetning ved kjøp av nye biler (5 %).

Flere enn fire av fem svarer likevel at de er helt eller delvis enige i at det er uakseptabelt å kjøpe tjenester svart.

Omsetningsvekst

Grafen over: Utvikling i omsetningen i bilbransjen, tall i millioner kroner

Omsetningen i bilbransjen som helhet har økt betydelig i løpet av det siste tiåret (se graf). Totalt har den økt med om lag 25 prosent mellom 2010 og 2018.

Det er særlig innen handel med og vedlikehold og reparasjon av kjøretøy (unntatt motorsykler) at omsetningsveksten har vært sterk, med mer enn 50 prosent i samme periode.

Deler av veksten begrunnes med at veksten i antall kjøretøy har vært sterkest for personbiler.

 Tabellen over: Antall sysselsatte i bilbransjen

For de enkelte delbransjene har sysselsettingsutviklingen vært positiv, men sysselsettingen har en gjennomgående lavere vekst enn omsetningen.

I handel med og vedlikehold av motorvogner har sysselsettingen økt med rundt 15 prosent. I 2019 arbeidet over 40 prosent av de sysselsatte i bilbransjen innen vedlikehold og reparasjon av kjøretøy.

Tiltak: Innfør skattefradrag

Det er iverksatt flere tiltak som har til hensikt å motvirke useriøsitet i arbeidslivet. Tiltakene rettes både mot arbeidslivet generelt og enkeltnæringer.

Noen tiltak handler om innføring av eller endringer i forskrifter og lover om lønns- og arbeidsvilkår, andre om å fremme samarbeid på tvers av myndigheter og andre samfunnsaktører. Andre igjen handler om kontroll av etterlevelse og sanksjonering ved brudd på regelverket. Det er også iverksatt tiltak for å påvirke kunders vilje og evne til å velge seriøse tilbydere.

Et av tiltakene som er drøftet er å innføre skattefradrag ved kjøp av bilrelaterte tjenester, som  praksis reduserer prisen kundene må betale for tjenesten.

Argumentet er at det vil styrke seriøse virksomheters konkurranseevne i markedet.

En slik ordning kan gjelde alle kjøp av bilrelaterte tjenester som kan dokumenteres med faktura eller kvittering, eller avgrenses til å gjelde tjenester og virksomheter som inngår i ulike godkjenningsordninger.

 

Til toppen