- Forsikringsbransjen kan ikke sette premissene

Bilbransjen er ikke kritisk til brukte deler, men viktige forutsetninger er ikke ivaretatt, mener Norges Bilbransjeforbund. Her er hva som må være på plass for lykkes.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

- Bilbransjen, med Norges Bilbransjeforbund i spissen, ønsker i utgangspunktet å øke andelen brukte deler i forbindelse med bilskadereparasjoner.

Det sier fagsjef Tor Simonsen i NBF, men er samtidig tydelig på at viktige forutsetninger må være på plass først. Det er de etter NBFs mening ikke.

- Dette er fullt mulig å få til dersom bilskadeverkstedene og de mest profesjonelle bildemontørene får sette premissene alene, sier Simonsen.

- Det kan ikke være forsikringsselskapene, legger han til.

Simonsen sier bilbransjen tar selvkritikk på at de ikke vært bevisste nok på gjenbruk av deler, men at det er noe bransjen lenge har ønsket å gjøre noe med.

Bransjen kjenner best til utfordringene som må løses, og hvilke forutsetninger som må være på plass.

Tor Simonsen, NBF

Allerede i 2013 tok NBF initiativ til å øke andelen brukte deler, blant annet ved å invitere Norges Biloppsamleres Forening til dialog og samarbeid om temaet.

- Vi har hatt dette på agendaen lenge, men forutsetningene for å få dette til er fortsatt ikke ivaretatt og underveis har det også kommet til noen flere elementer, sier han.

Han mener det er bransjen som best kjenner til utfordringene som må løses, og hvilke forutsetninger som må være på plass før bilskadeverkstedene i større grad kan nyttiggjøre seg brukte deler.

- Derfor er vi lite imponert hver gang forsikringsbransjen setter i gang nye prosjekter knyttet til brukte deler, uten å ta med oss, sier fagsjefen.

Les også: Brukte deler: - Alle parter må tjene på det

Lite bærekraft

- En forutsetning for å lykkes er at engasjementet er ærlig, og bunner i et virkelig ønske om større gjenbruk av deler, sier Simonsen.

I denne sammenhengen mener han innløste biler er et helt sentralt tema.

Dette er så lite miljøvennlig at det er all grunn til å stille spørsmål om det virkelig er «bærekraft» som opptar forsikringsbransjen.

Tor Simonsen, NBF

- Hovedårsaken til at nyere biler kondemneres er ikke høye delepriser eller høye reparasjonskostnader. Det er 60 prosent-regelen, som er satt av forsikringsselskapene, sier han.

- I konkurransen seg imellom tilbyr selskapene et produkt hvor kunden får ny bil dersom skadekostnadene utgjør 60 prosent eller mer av bilens verdi.

- Dette er så lite miljøvennlig at det er all grunn til å stille spørsmål om det virkelig er «bærekraft» som opptar forsikringsbransjen, og er årsaken til deres engasjement i brukte deler, sier Simonsen.

Les også: Har klare mål om mer bruk av brukte deler

Høyere kostnader

NBF mener det er en rekke forhold som gjør at håndteringen av brukte deler er vesentlig mer tidkrevende enn håndteringen av nye originaldeler.

Totalt sett gir brukte deler sjeldent den besparelsen man kan få inntrykk av ...

Tor Simonsen, NBF

- Totalt sett gir brukte deler sjeldent den besparelsen man kan få inntrykk av, dersom man isolert sett kun ser på prisforskjellen mellom ny original del og brukt del.

- Ekstrakostnadene bidrar til økte timedebiteringspriser hos verkstedene, og dermed økte reparasjonskostnader for forsikringsselskapet, avslutter Tor Simonsen.

Bilskadebransjens 8 forutsetninger

Norges Bilbransjeforbund utarbeidet i 2013 en 8-punkts liste med forutsetningene de mente måtte være ivaretatt for at bilskadebransjen skulle lykkes med å øke andelen brukte deler (utdrag):

 1. Høy og forutsigbar kvalitet
  Bilskadeverkstedene må få levert brukte deler av høy nok faktisk kvalitet. Bilskadeverkstedene skal ikke motta skadede deler dersom det på forhånd ikke er informert om skade på delene, forutsatt at skaden ikke har oppstått under transport.
 2. Ikke komplette deler
  Bilskadeverkstedene må kunne bestille brukte deler enkeltvis når det kun er behov for enkeltvis utskifting av deler. Komplette deler må kunne bestilles brukt når det er behov for komplette utskiftinger.
 3. Sikkerhet
  Det må under ingen omstendigheter omsettes brukte deler som kan forringe bilens originale sikkerhet. Deler i forbindelse med bilenes sikkerhetssystemer må ikke omsettes brukt, med mindre de er behandlet og oppbevart i henhold til produsentens retningslinjer, og det klart fremgår at produsenten tillater at slike deler erstattes med brukte.
 4. Økonomiske betingelser
  Bilskadeverkstedets bruk av brukte deler må ikke forringe verkstedets totale resultatmargin.Dette innebærer at verkstedenes avanse på brukte deler, inklusiv frakt, ikke må være lavere enn den avansen verkstedet normalt har på nye originale deler ferdig levert.Bestilling, leveranse og distribusjon må ikke påføre mer arbeid eller kreve mer ressursbruk enn det som er tilfelle dersom de samme delene bestilles og leveres nytt og originalt.Bilskadeverkstedene må få godtgjort eventuelt tilleggsarbeid og ekstra ressursbruk som følge av at delene bestilles brukt og ikke gjennom verkstedets ordinære delebestillingssystem.
 5. Ansvar når nybilgarantien bortfaller som følge av brukte deler
  Bilforhandler/importør/produsent har normalt påtatt seg et garantiansvar for bilene. Garantitiden på bilenes karosserier kan ofte være vesentlig lenger enn 5 år. Denne garantien bortfaller normalt for de karosserideler som byttes ut med brukte deler.I noen tilfeller er det også mulig å se for seg at garantien kan bortfalle for deler av karosseriet når originale karosserideler erstattes med brukte i aktuelle områder.Forsikringsselskaper som pålegger bilskadeverkstedene å benytte brukte deler til reparasjon av bilskader må skriftlig påta seg alt ansvar for at praksisen kan forringe bileierens garanti, og det må gå klart frem at bilskadeverkstedene er fritatt for alt ansvar.
 6. Ansvar for feil og mangler
  Eventuelle feil og mangler på delene som benyttes i forbindelse med bilskadereparasjonene er bilskadeverkstedene som hovedregel ansvarlig for.Forsikringsselskaper som pålegger bilskadeverkstedene å benytte brukte deler til reparasjon av bilskader må skriftlig påta seg ansvaret for de brukte delene, og det må gå klart frem at bilskadeverkstedene ikke er ansvarlige for feil og mangler på disse delene.Det er i denne sammenheng viktig å understreke at verkstedene normalt har et ansvar i forhold til forbrukerlovgivningen og at disse lovene ofte er ufravikelige. Ansvaret forsikringsselskapene påtar seg må derfor være basert på den samme forbrukerlovgivningen.
 7. Ansvaret for å informere bileier/forsikringstaker
  Bilskadeverkstedene er etter lov om håndtverkertjenester pliktige til å informere bileier/forsikringstaker om forhold knyttet til reparasjonen, som det er grunn til å anta at bileier/forsikringstaker anser som relevant. Manglende informasjon er i henhold til loven å anse som en mangel.Bruk av brukte deler er utvilsomt omfattet av dette, og verkstedene har derfor en lovpålagt plikt til å informere bileier/forsikringstaker om at reparasjonen vil inkludere bruk av brukte deler. I tillegg må verkstedene også informere om at de ikke påtar seg ansvaret for feil og mangler på de brukte delene. Denne informasjonsplikten må forsikringsselskapene akseptere uten forbehold.
 8. Utvalgte leverandører
  Teknologi og marked stiller i dag store krav til bilskadeverkstedene og verkstedene er derfor avhengig av å ha dyktige leverandører. Det må derfor utarbeides en oversikt over hvilke aktører i bildemonteringsbransjen som, sammen med forsikringsbransjen, kan tilfredsstille de gitte kriteriene. Kun disse vil bilskadebransjen tillate å ha som leverandører av brukte deler.